Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Hiện tại

Tương lai

Asia IT

Market Place

Bạn đang xem thông tin về các Dịch vụ CNTT đã được kiểm chứng bởi hơn 1 Triệu người dùng.

0
0
0

Hệ thống phần mềm
CNTT khác nhau

Đối tác

Quốc gia

0
0
0

Hệ thống phần mềm
CNTT khác nhau

Đối tác

Quốc gia

DỊCH VỤ CNTT CỦA IT CLOUD SEA

Sales

Tài sản

Hành chính & Nhân sự

Chăm sóc
khách hàng

Bảo mật

Quản lý dự án kinh doanh

Quản lý hệ thống Phòng khách sạn

Email Doanh nghiệp

Yêu cầu của khách hàng
từ kênh Facebook

SSL server

Quản lý khách hàng

Phê duyệt điện tử

Yêu cầu của khách hàng
từ kênh Instagram

Quản lý lịch sử bán hàng

Tài liệu điện tử

Yêu cầu của khách hàng từ Website Công ty

Chấm công điện tử

Cộng tác/ Dự án

Hướng dẫn sử dụng cơ bản và Tài khoản dùng thử miễn phí


  Chỉ cần 30 phút, bạn có thể hiểu được tổng thể về dịch vụ
Tải xuống Tải xuống Tải xuống

  Bạn có thể dùng thử miễn phí
     Link      Link      Link

Dùng thử miễn phí

1 Tháng

Chi phí thấp

Chi phí cố định theo tháng

Dễ dùng

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết

Dịch vụ CNTT đã được kiểm chứng

Có mặt tại 4 Quốc gia

Được tin dùng

Bởi hơn 1 Triệu người dùng

Khách hàng

Hơn 300 Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của IT Cloud Sea 

Hệ thống Đại lý
của IT Cloud Sea tại Châu Á

Asia IT

Market Place

Bạn đang xem thông tin về các Dịch vụ CNTT đã được kiểm chứng bởi hơn 1 Triệu người dùng.

Hiện tại

Tương lai

0
Hệ thống phần mềm
CNTT khác nhau
0
Đối tác
0
Quốc gia
0
Hệ thống phần mềm
CNTT khác nhau
0
Đối tác
0
Quốc gia

DỊCH VỤ CNTT CỦA IT CLOUD SEA

Sales


Quản lý dự án kinh doanh
Quản lý khách hàng
Quản lý lịch sử bán hàng
Tài Sản


Quản lý hệ thống
phòng khách sạn
Nhân sự và Hành chính


Email Doanh nghiệp
Phê duyệt điện tử
Tài liệu điện tử
Chấm công điện tử
Cộng tác/ Dự án
Chăm sóc
khách hàng


Yêu cầu của khách hàng
từ kênh Facebook
Yêu cầu của khách hàng
từ kênh Instagram
Yêu cầu của khách hàng
từ Website Công ty
Bảo mật


SSL server
Previous
Next

Tài liệu dễ hiểu
và tài khoản dùng thử miễn phí

Tài liệu hướng dẫn

Chỉ với 30 phút, bạn có thể hiểu tổng quan về dịch vụ

Salesmemo

Topeoffice

Tài khoản dùng thử

Bạn có thể dùng thử miễn phí

Salesmemo

Oqupie

Topeoffice

Dùng thử miễn phí

1 Tháng

Chi phí thấp

Chi phí cố định theo tháng

Dễ dùng

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết

Dịch vụ CNTT đã được kiểm chứng

Có mặt tại 4 Quốc gia

Được tin dùng

Bởi hơn 1 Triệu người dùng

Khách hàng

Hơn 300 Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của IT Cloud Sea

Hệ thống Đại lý
của ITCloudsea tại Châu Á

Indonesia

Việt Nam

Hàn Quốc

Thái Lan

Malaysia

Processing

Philippines

Processing

Asia IT

Market Place

Bạn đang xem thông tin về các Dịch vụ CNTT đã được kiểm chứng bởi hơn 1 Triệu người dùng.

Hiện tại

Tương lai

0
Hệ thống phần mềm
CNTT khác nhau
0
Đối tác
0
Quốc gia
0
Hệ thống phần mềm
CNTT khác nhau
0
Đối tác
0
Quốc gia

DỊCH VỤ CNTT CỦA IT CLOUD SEA

Sales

Tài sản

Hành chính & Nhân sự

Chăm sóc
khách hàng

Bảo mật

Quản lý dự án kinh doanh

Quản lý
Management
Email Doanh nghiệp

Yêu cầu của khách hàng
từ kênh Facebook

SSL server

Quản lý dự án kinh doanh

Email Doanh nghiệp

Yêu cầu của khách hàng
từ kênh Facebook

Quản lý dự án kinh doanh

Email Doanh nghiệp

Yêu cầu của khách hàng
từ kênh Facebook

Email Doanh nghiệp
Email Doanh nghiệp

 Chỉ với 30 phút, bạn có thể hiểu tổng quan về dịch vụ
Tải xuống Tải xuống Tải xuống

 Bạn có thể dùng thử phần mềm miễn phí
     Truy cập     Truy cập     Truy cập

Dùng thử miễn phí

1 Tháng

Chi phí thấp

Chi phí cố định theo tháng

Dễ dùng

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết

Dịch vụ CNTT đã được kiểm chứng

Có mặt tại 4 Quốc gia

Được tin dùng

Bởi hơn 1 Triệu người dùng

Khách hàng

Hơn 300 Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của IT Cloud Sea

Hệ thống Đại lý
của IT Cloud Sea tại Châu Á

IndonesiaViệt NamHàn QuốcThái LanMalaysiaPhilippines
image 227image 235image 243image 247

image 228image 236Frame


image 229
image 237
image 158image 230
image 238
image 231
image 239
image 232
image 240
image 233
image 241
image 234
image 242
image 248
image 252
image 249
image 253
image 250
image 254
image 251
image 255

image 261

image 260

image 259
Thank you!

Your application is sent successfully.