Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

About Us

Daou Kiwoom Group đạt được

34

Công ty thành viên

với

3900

Nhân viên

hơn

7

Quốc gia

Doanh thu $1,450M US Dollars
Lợi nhuận $476M US Dollars

Thành lập Daousign Vietnam Co., Ltd
SSL, E-office, CRM, etc
-> Daousign.com

KIKA Indonesia RO
SSL, E-office, CRM, etc

Creatory Vietnam JSC
Youtube Creators
-> Creatory.vn

Applancer Vietnam JSC
-> TopDev.vn

Khởi đầu là một Doanh nghiệp liên doanh CNTT Daou Kiwoom Group đã ở rộng với nhiều lĩnh vực khác: IT, Tài chính, và dịch vụ Truyền thông

Daou Kiwoom Group có trụ sở tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Pháp

Lĩnh vực hoạt động

Liên kết vững mạnh trong các lĩnh vực: CNTT, Tài chính và dịch vụ truyền thông

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG

KINH DOANH QUỐC TẾ

Tài chính của

Daou Kiwoom Group

Daou Kiwoom Group đạt được

34

Công ty thành viên

với

3900

Nhân viên

hơn

7

Quốc gia

Doanh thu $1,450M US Dollars
Lợi nhuận $476M US Dollars

Thành lập Daousign Vietnam Co., Ltd
SSL, E-office, CRM, etc
-> Daousign.com

KIKA Indonesia RO
SSL, E-office, CRM, etc

Creatory Vietnam JSC
Youtube Creators
-> Creatory.vn

Applancer Vietnam JSC
-> TopDev.vn

Khởi đầu là một Doanh nghiệp liên doanh CNTT Daou Kiwoom Group đã ở rộng với nhiều lĩnh vực khác: IT, Tài chính, và dịch vụ Truyền thông

Daou Kiwoom Group có trụ sở tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Pháp

Lĩnh vực hoạt động

Liên kết vững mạnh trong các lĩnh vực: CNTT, Tài chính và dịch vụ truyền thông

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG

KINH DOANH QUỐC TẾ

Tài chính của

Daou Kiwoom Group

Thank you!

Your application is sent successfully.