Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

“Oqupie” là một giải pháp hỗ trợ Trung tâm chăm sóc khách hàng trên nền tảng đám mây

Oqupie cung những chức năng gì?

Tương tác với khách hàng từ nhiều kênh

Quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng trên một trang web

Tự động hoá xử lý các công việc lặp đi lặp lại với khách hàng

Những vấn đề khó khăn nào mà
một dịch vụ CNTT như Oqupie có thể giải quyết

Trước khi sử dụng dịch vụ Oqupie

Những khó khăn của trung tâm hỗ trợ khách hàng hiện tại

--> Hầu hết người phụ trách ở các trung tâm hỗ trợ khách hàng đều đang ở trong tình huống phải kiểm tra và giải quyết các vấn đề được giao từ các kênh đơn lẻ

--> Một công ty quản lý nhiều các kênh riêng lẻ đòi hỏi phải có nhiều nhân viên cho trung tâm hỗ trợ khách hàng: tăng chi phí

--> Chậm trễ phản hồi đến khách hàng

   --> Giảm sự hài lòng của khách hàng.

Sau khi sử dụng dịch vụ Oqupie

Nhân viên chăm sóc khách hàng có thể kiểm tra và xử lý tất cả các yêu cầu dễ dàng hơn.

--> Các yêu cầu của khách hàng từ tất cả các kênh được xử lý cùng lúc nếu nội dung yêu cầu tương tự.

-->Thực hiện phản hồi cho tất cả các kênh cùng lúc nếu nội dung phản hồi là như nhau

Thank you!

Your application is sent successfully.