Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Kỹ thuật má hóa

Sectigo SSL đang sử dụng kỹ thuật mã hoá SHA2 & ECC.
--> Kỹ thuật này được dùng cho tất cả các cấp độ chứng chỉ SSL như DV, OV, EV.

Phương thức xác thực

--> Tuỳ thuộc vào mức độ bảo mật mà người dùng mong muốn sẽ có loại chứng chỉ phù hợp
--> Mỗi loại chứng chỉ như DV, OV, EV sẽ có phương pháp xác thực riêng

Chính sách bảo hiểm

-->Số tiền bảo hiểm được chi trả sẽ tuỳ thuộc vào loại chứng chỉ
-->Hệ thống định giá có thể khác nhau tuỳ thuộc vào mức bảo hiểm

Xác thực danh tính người dùng

Thể hiện nhiều cấp độ thông tin chứng chỉ và chủ thể chứng chỉ

Tên chứng chỉHình thức xác thựcBảo hiểmMinh họa xác thựcMức độ bảo mật
Chứng chỉ SSL DV
(Xác thực tên miền)
Xác thực tên miền DCV $10.000 - $50.000
Chứng chỉ SSL OV
(Xác thực Doanh nghiệp)

Xác thực tên miền DCV

+
Cuộc gọi xác thực
+
Chứng từ Doanh nghiệp

$50.000 - $1.000.000
Chứng chỉ SSL EV
(Xác thực mở rộng)

Xác thực tên miền DCV

+
Cuộc gọi xác thực
+
Chứng từ Doanh nghiệp
+
Xác nhận biểu mẫu "Agreement"

$1.000.000 - $2.000.000

Thank you!

Your application is sent successfully.